Erasmus+ 2017-2018

erasm2018

 

„Teachers’Academy III – Learn and apply”

summary

 

The Dr. Mező Ferenc Primary School with the largest number of students in the 14th district of Budapest has always placed a great emphasis on the high level of its educators’ expertise. The efficiency of our educational work is proven by our students’ achievements in academic competitions, our high schooling index and by the fact that we have reached above average results in the national competency test in recent years. Our teachers have been participating in international teacher training courses in various fields for over a decade and our school has been involved in two large projects and mobilities among Comenius schools. Furthermore, we took part in an E-Twinning program as well.  The present tender is an integral part of a process that fits into a long term, ongoing, overarching project. Since 2015 the number of teachers joining the Erasmus+ international teacher training program has been increasing. From the first moment on our goal has not only been to have ESL teachers participate in these trainings but also to give room to other subject areas and present their relations. As a result of our former tenders, 20% of our teachers already have international training experience. Now we would like to increase the number of our tenders building upon the success of recent years. Last year we mainly focused on improving our students’ language competencies and broadening their digital competences with the help of ICT tools. Further expanding these two fields we wish to add a new training area to our international program—up-to-date, 21st century teaching trends, styles and methodology. The traditional methods of frontal teaching no longer comply with the learning styles of students today. We need an overall reformation. We want to place the student in the centre of our education allowing them to be an explorer, a creative, questioning person, who is able to act and create independently and chooses to be an active learner instead of a passive receiver. To achieve this goal our educators need to have a fresh perspective and a new approach. Teachers should be open, follow students along and allow them to make mistakes in the process of exploring instead of controlling them. Let us embrace the ‘learning by doing’ method and practice it in our classrooms. Our goals correspond to the methodology of the teacher training courses as the selected courses cover the above-mentioned training areas. In the same way it was important for the participants of our foreign language trainings that developing their language skills would not be the end but it would be the means to accomplish further objectives in the future. Participants have chosen English language courses offered solely for teachers thus ensuring the possibility of a professional exchange of experience and having an insight into international educational trends. We continue to emphasize the great potential lying in digital technology since the present generation of students can learn best through ICT use. We believe that digital technology should not be banned but it should be used wisely in the classroom. If our teachers are open and are able to acquire these skills, we can turn this handicap into a benefit. It is of great importance that the students encounter many different visual and experiential learning forms. Among the applicants we have primary and secondary school teachers as well as homeroom teachers, who come from different stages in their professional lives—we find Master Teachers, Senior and Junior Teachers among them. There is an English language teacher who has just returned to teaching and would like to refresh her knowledge in current language teaching approaches. The subjects taught by the participants are English, History, Maths, Physics, Geography, Music, Hungarian language and literature. It is important to note that our applicants represent all educational fields, so after successfully participating in a training course they can pass on the knowledge and experience acquired at the professional workshops to all members of our teaching staff. In full agreement with the school management we set it as our goal to join the KA2—cooperation among schools—project again. As  a first step we have indicated our intent to participate in a KA2 program launching in March 2018, being invited for the cooperation by a former partner. Following upon a former successful project we are also planning on joining a KA2 program in 2019. The objectives of our tender correspond to the guidelines of the Educational Program of our School as well as the goals of the national educational policy and the strategies of  European Development Plan .

erasm2018

 

„Tanárakadémia III – Tanuld és alkalmazd” pályázati összefoglaló

 

A Dr. Mező Ferenc Általános Iskola, mint a 14. kerület legnagyobb tanulói létszámmal rendelkező iskolája mindig kiemelt területként kezelte az ott tanító tanárok szakmai felkészültségének magas színvonalát. Az oktatói munka hatékonyságát jól mutatja, hogy intézményünk diákjai nagyon jól szerepelnek a különböző szintű tanulmányi versenyeken, jó beiskolázási mutatókkal rendelkezünk, valamint az országos méréseken is rendre átlag fölött teljesítünk. Tanáraink immár több mint egy évtizede vesznek részt különböző tematikájú nemzetközi képzéseken és iskolánk két nagy ívű Comenius Iskolák közötti programnak és mobilitásnak is részese volt. Ezen kívül e-Twinning programban is részt vettünk. Jelen pályázat szerves része egy folyamatnak, mely jól illeszkedik egy több éve működő és egyre nagyobb ívű programba. 2015-től kezdődően egyre több kolléga kapcsolódott be az Erasmus+ külföldi képzési programjába. Célunk már akkor is az volt, hogy ne csak a nyelvszakos kollégák vehessenek részt ilyen képzéseken, hanem a tantárgyi kapcsolódások is megjelenhessenek. Előző pályázataink eredményeként a nevelőtestület 20%-a már rendelkezik nemzetközi szintű képzési tapasztalatokkal. Ezt a kört szeretnénk most bővíteni és a múlt év sikereire, eredményeire építeni.  A múlt évben a nyelvi kompetenciák szélesítése, valamint az IKT adta lehetőségek minél szélesebb körű felhasználása volt a főbb képzési terület. Ezt a két területet bővítve egy új továbbképzési irányultságot is szeretnénk beemelni a nemzetközi programunkba – a modern, 21. századi oktatási irányzatok, stílusok, módszerek megismerését és elsajátítását. A mai tanulói attitűdnek már nem felelnek meg a frontális, hagyományos oktatási módszerek. Teljes megújulásra van szükség. Szeretnénk oktatásunk középpontjába helyezni a diákot, mint felfedező, kreatív, kutató személyt, aki önálló tevékenységre, alkotásra képes, aki a cselekvő tanulást választja a passzív befogadás helyett. Ehhez viszont a tanároknak egy teljesen új látásmódra, megközelítésre van szüksége. Legyen nyitott, inkább kísérje, mint irányítsa a diákot, engedje felfedezni, akár a kudarc árán is. Engedjük be az osztályokba a tapasztalatszerzést, mint tanulási módot . A továbbképzések tematikájába jól illeszkedik ez az attitűd, hiszen a választott kurzusok tartalmazzák ezeket a képzési területeket. A nyelvi képzéseken részvevőknél is fontos szempont volt, hogy a nyelvtanulás ne cél, hanem eszköz legyen későbbi célok megvalósításához. Csak olyan nyelvi képzést választottak a részvevők, melyek tanárok részére lettek meghirdetve, ezzel is biztosítva a szakmai tapasztalatcserét, az oktatási trendekbe való nemzetközi betekintési lehetőséget. Továbbra is kiemelten kezeljük az információs technológia adta kimeríthetetlen lehetőséget, hiszen ez a generáció legkönnyebben ilyen módon oktatható és fontosnak tartjuk ezen eszközök okos felhasználását és nem tiltását a tanórákon. A hátrányból előnyt kovácsolhatunk, ha pedagógusaink nyitottak és maguk is képesek ezen készségek elsajátítására. Nagyon fontos, hogy a diákok minél több vizuális és tapasztalati oktatási formát is megismerjenek. A pályázó tanárok köre a tantestület teljes spektrumát lefedi, az alsós első osztályban tanító tanító nénitől a végzős nyolcadik évfolyamos osztályfőnökön át. A pályázók a pedagógus életpálya megvalósulásának több szintjét képviselik. Van mesterpedagógus, Pedagógus 2, Pedagógus 1 fokozattal rendelkező.  Van olyan kolléga is, aki nyelvtanárként most tér vissza a pályára, és szeretné módszertani tudását frissíteni. A tanított tantárgyak köre is széles körű- angol, történelem, matematika, fizika, földrajz, ének, magyar nyelv. Fontos megjegyezni, hogy a pályázatban résztvevők köre teljesen lefedi az intézmény összes szakmai munkaközösségét, ezáltal egy sikeres továbbképzést követően a nevelőtestület minden tagjához el tudják juttatni a szakmai műhelymunka során a megszerzett ismereteiket. Az intézmény vezetésével egyetértésben megvalósítandó célként tűztük ki, hogy iskolánk újra bekapcsolódik egy KA2 – Iskolák közötti együttműködési projektbe, melynek első lépéseként jeleztük szándékunkat egy nemzetközi megkeresés kapcsán egy márciusban induló KA2 pályázati programban való részvételre, valamint 2019-ben tervezzük egy régi sikeres pályázat kapcsán szintén KA2 projektbe való bekapcsolódást Pályázatunk célkitűzései egybeesnek az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott irányelvekkel, valamint a nemzeti szintű oktatáspolitikai célokkal is és egyben illeszkednek az Európai Fejlesztési Tervben megfogalmazott elvárásokhoz is.


Szakmai összefoglaló


Az alábbi hivatkozásra kattintva megtekinthető/letölthető a prezentáció

Bohus Mariann - Southampton

Budapest, 2018. július 31

.

Erasmus+ 2017-2018 Összefoglaló

A Dr. Mező Ferenc Általános Iskola vezetősége és nevelőtestülete az elmúlt évtized során többször bizonyította az Erasmus+ és más külföldi továbbképzéseken szerzett tapasztalatok általi megújulás iránti elkötelezettségét. A 2017. évre kiírt Erasmus+ mobilitási pályázat sikere már a hatodik alkalommal biztosítana lehetőséget pedagógusainknak és vezetőinknek az önképzésre és ezzel együtt az intézmény módszertani megújulási folyamatának továbbfolytatására. Hisszük, hogy a törekvés az újdonságok megismerésére kulcsa a sikernek a köznevelés és az élet minden más területén.

Intézményünkben hagyománya van a pedagógusok önképzésének, ami a diákok számára izgalmas tanítási órákat és a tanulmányi sikerek perceit jelentik a mindennapokban. A külföldi továbbképzéseken való részvételben a korábbi években az angol nyelvi munkaközösség és a humán munkaközösség járt élen. Ennek eredményeként a módszertani megoldások széles tárháza nyílt meg a továbbképzéseken résztvevő munkaközösségi tagok előtt az angol nyelv a magyar nyelv és a rajz tantárgyak tanításában.

Jelen pályázatunk célja egy átfogó intézményi megújulás alapjának a letétele. A cél elérésének érdekében öt kollégánk, akik nem nyelvtanári szakon szereztek diplomát, angol nyelvi kurzuson tervezik részvételüket. Az így megszerzett nyelvi tudás jó alapot biztosíthat újabb külföldi, módszertani kurzusokon való részvételhez. Nyelvtanáraink és jó angol nyelvismerettel rendelkező pedagógusaink közül hat fő tervezi részvételét IKT módszertani kurzusokon.

Az IKT eszközök módszertanának széleskörű bevezetésére 2016. végére teremtődött meg a lehetőség. Sikeres pályázati tevékenységünk és az iskola fenntartójának segítségével asztali számítógépeket, laptopokat, projektorokat és interaktív táblát sikerült beszereznünk, valamint az intézmény egész területén működő WIFI hálózat került kialakításra. Az IKT módszerek bevezetéséhez tehát megteremtettük a szükséges infrastruktúrát.

Pedagógusaink megújulás iránti pozitív attitűdjét mutatja, hogy az összesen 12 részt venni szándékozó kolléga különböző tárgyakat különböző életkorú diákoknak tanít. Öt jelentkező angol nyelvi ismereteit bővítené, hogy képes legyen angol nyelvi szakmai anyagok feldolgozására és külföldi partnerekkel való közös projektek lebonyolítására például az eTwinning nyújtotta lehetőségeken keresztül. Közülük ketten alsó tagozatos tanítóként tanítanak. Hat jelentkező digitális kompetenciáit fejlesztené. Közülük egy kolléga alsó tagozatos tanítóként, öt kolléga pedig felső tagozatos tanárként dolgozik, ketten angol nyelvet tanítanak az alsó tagozatos korosztály számára is. A 12 jelentkező által tanított tárgyak: olvasás, írás, angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, számítástechnika, történelem és földrajz.. Mindezek mellett iskolánk vezetőségének egyik tagja változásmenedzselés témában venne részt továbbképzésen, az ott megszerzett tapasztalatokkal támogatva a projektrésztvevőket a kurzusokon szerzett ismeretek terjesztésében a nevelőtestületen belül.

A pályázat sikerének érdekében több kolléga is részt vett a pályázatírással és disszeminációval kapcsolatos konferenciákon, workshopokon így biztosítva a 2015-ben elnyert módszertani megújulást célzó Erasmus+ pályázat folytatásának lehetőségét. A pályázat témájának kiválasztásában és tevékenységeinek megtervezésében a vezetőség mellett a középvezetők és az Erasmus+ tapasztalattal rendelkezők vettek részt. A projektrésztvevők kiválasztása során a szakmai felkészültség mellett az elkötelezettség és egységes jövőkép is szempont volt. Az intézményen belüli együttműködés a nyelvi előkészítő kurzus megszervezésével folytatódott. Ahhoz, hogy minél jobb hatása legyen iskolánkra a mobilitásoknak egy olyan mérő-értékelő ütemtervet dolgoztunk ki, ami a projekt során végig kíséri a résztvevőket és a környezetükben dolgozó a pályázatban részt nem vevő kollégákat is bevonja az értékelés folyamatába. Ezzel szeretnénk nagyobb rálátást biztosítani a projektre a nevelőtestület minél szélesebb körében.

A projekttől várt eredmények és rövid illetve hosszú távú hatások az iskola számos szintjéhez társíthatók: a pedagógusok külföldi továbbképzések iránti nyitottsága és a részvételhez szükséges nyelvtudás megszerzése, az intézmény új arculata, a munkahelyi légkör és az iskola környezetével meglévő kapcsolatok tovább javulása, a pedagógusok IKT eszközök módszertanának felhasználószintű ismerete, a diákok motiváltságának növekedése, a diákok új tanulási stratégiáinak kialakulása, a vezetőség változásmenedzselési kompetenciája, online forrásbank, projekt mérés-értékelési kézikönyv és nem várt eredmények, hatások is megjelenhetnek.

Iskolánk falain túlra is tekintünk, az Európa más intézményeiben dolgozó kollégákkal kialakuló szakmai kapcsolatok fenntartására törekszünk, hogy ezzel is erősítsük pedagógusainkban a reflektív gondolkodásmódot a hazai és nemzetközi trendek összehasonlításának következményeként. Az Erasmus+ továbbképzések során mindannyian együtt, egymástól tanulunk.

palyazat adatai urlapbol


Étkezéssel kapcsolatos ügyintézés :

Elektronikus úton e-mailben (etkezes@mezosuli.hu),

Személyes ügyintézésre csak indokolt esetben, előre egyeztetett időpontban tudunk lehetőséget biztosítani.


Étkezés lemondására minden nap 09:00 óráig a etkezes@mezosuli.hu e-mail címen van lehetőség (a később érkező bejelentést csak a beérkezést követő második napra tudjuk befogadni).

Közétkeztetéssel kapcsolatos kérdéseire a 06 1 872 9432-es telefonszámon, illetve az etkezes@zuglo.hu e-mail címen kaphat tájékoztatást. 


Az intézmény fenntartója és üzemeltetője:

kptk logo 250x104px

1149 Budapest, Mogyoródi út 21.
Tankerületi igazgató: dr. Házlinger György
Telefon: 795-8227
E-mail: kozeppest@kk.gov.hu
Web: www.kk.gov.hu/kozeppest


Közép-Pesti Képeslap

kepeslap


ZF logo


ZF logoKárolierasmuskerjsegits

Digitális
Gyermekvédelmi
Stratégia
(online gyermekvédelem)


Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Az Önkormányzat Képviselő Testülete 3/2017. (I.26.) határozatával döntött arról, hogy 2017.02.28-ával a Zuglói Intézménygazdálkodási Központot (ZIK) megszűnteti. Az étkezéssel kapcsolatos feladatokat továbbiakban Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Polgármesteri Hivatala látja el.

hatartalanul logo okoiskola   Erasmus.jpg