erasm2018

 

„Tanárakadémia III - Tanuld és alkalmazd"

2018-1-HU01-KA101-047220 sz. pályázatának

a Tempus Közalapítvány kuratóriuma által felkért

független szakértők szakmai értékelése

A projekt relevanciája:

Az intézmény bemutatása alapos és részletes, a leírás jó képet ad mind az iskola hátteréről, mind pedig a benne folyó szakmai munkáról. Külön erőssége a leírásnak azon szükségletek bemutatása (külföldi állampolgár tanulók, SNI-BTMN tanulók, lakótelepi veszélyeztetettség, 4. és 6. osztály utáni elvándorlás stb.), melyek aláhúzzák egyrészt a nemzetközesítés fontosságát, másrészt kirajzolják a pedagógiai munka profiljának, fejlődésének irányát (differenciálás, IKT használat, szakkörök, esélyegyenlőség, stb.). Hiányosság azonban a nyelvtanítás intézményi szintű részleteinek bemutatása, és hiányzik a számítógépes háttér is:  milyen ellátottságú az iskola, milyen konkrét eszközfejlesztésekben gondolkodik, mennyire van a diákoknak mobilja vagy tabletje/laptopja, mit tudnak tenni az egyenlő esélyű IKT eszközhasználat érdekében, stb.  Mivel az iskola több, mint 10 éve vesz részt nemzetközi programokban, tanártovábbképzésben, diák csereprogramokban, így jelentős tapasztalat halmozódott fel ezek menedzsmentje, koordinációja és adminisztrációja terén, beleértve a tudásmenedzsmentet is. Az intézmény sikerrel tervezi meg éves szinten a fejlesztési prioritásokat, ezek egymásra építését és az aktuális következő lépéseket is. A 2017 évi digitális kompetenciafejlesztés célkitűzése után 2018-ban a ’learning by doing’ áll az intézményi fejlesztések fókuszában, mely célok az egyes tervezett szakmai kurzusok tematikájában is visszaköszönnek. A szemléletváltás lényege a tanítás helyett a tanulást a középpontba helyezni, mely megközelítés megváltoztatja mind a diákok (felfedező, cselekvő, problémamegoldó), mind pedig a tanárok (kísérő, mentor, nyitott) szerepét is. A szemléletváltás és a folyamatos fejlődés a tanárok részéről egyértelműen tetten érhető, az idegennyelvi kompetencia fejlesztése után többen már a szakmai-módszertani képzések irányába is elmozdultak, így az intézmény hosszabb távú célkitűzése, egy új KA2 pályázat is egyre kézzelfoghatóbbá válik.

A projektterv és megvalósítás minősége:

A projekt minden részletének kidolgozása példás, látszik rajta a sokéves tapasztalat és a mindenre kiterjedő stratégiai tervezés. A munkamegosztásnak és a gondos tervezésnek hála a résztvevők alapos szakmai, nyelvi, kulturális és lélektani felkészítést kapnak, valamint maguk is aktívan részt vállalnak a felkészülésben, hogy a kinntartózkodásból a legtöbbet profitálhassanak. Innovatív, hogy a felkészülés-felkészítés is részévé válik az egyéni kompetencia-fejlesztésnek, hiszen a kapcsolatépítési módszerek, kommunikációfejlesztés, blogírás és közösségi média használatának megtanulása nem csak a projekt megvalósítása során, de később is hasznára válhat a kiutazóknak. Jó ötlet továbbá, hogy az intézmény bemutatásához a tanárok a diákok segítségét is igénybe kívánják venni, valamint felhasználják az intézmény életét informális módon is bemutató közösségi média forrásokat (Facebook, Twitter, Youtube). Ez egyrészt motiválólag hathat a diákokra, másrészt karban tarthatja vagy akár fejlesztheti a tanárok IKT kompetenciáit is. A résztvevőket bemutató külön melléklet részletesen bemutatja a pályázat előkészítésének útját, ez alapján hosszabb közös tervezési munka előzte meg a jelen pályázati profil kialakítását, aminek részese volt nemcsak az intézményvezetés, de az iskolai munkaközösségek is. A pályázók kiválasztásának folyamatát és részletes bemutatásukat mellékelte a pályázó, a mobilitások megfelelnek a résztvevők továbbképzési igényeinek. A melléklet részletesen kitér a mobilitásban részt venni kívánók szakmai és személyes hátterére, jelenlegi munkájuk jellegére, eddigi fejlődésükre és a jelen mobilitás során kitűzött célokra. Ezen leírások alapján világossá válik a kiválasztott kurzusok relevanciája és a tematikák sokoldalú hasznosulási lehetőségei is. A mobilitások szakmai szempontból jól kiegészítik egymást, lehetőséget adnak az eredmények egymásra építésére, a kiválasztottak a tantestület teljes spektrumát lefedik. Képviseltetik magukat tapasztalt és pályakezdő tanárok is, alsósok és felsősök, a pedagógusi életpálya minden szintjén állók, nyelvtanárok és szaktanárok egyaránt, a pályázatban résztvevők köre teljesen lefedi az intézmény összes szakmai munkaközösségét.

A projektmenedzsment leírása példás, egyértelműek a feladatok és tevékenységi körök, ráadásul nevesítve vannak az ebben résztvevő munkatársak is.

Hatás és disszemináció:

Bár a pályázat gondosan összefoglalja és új információkkal némileg ki is egészíti a projekt pozitív hatásait az iskolában folyó munkára és a pedagógusokra, mégis némileg hiányzik a diákokra, szülőkre, fenntartóra, vagy az iskola vezetésére gyakorolt hatás. Egy további

lehetőség a rövid, közép és hosszútávú hatások megkülönböztetése, bár ez utóbbi tekintetében az iskola, hosszútávú nemzetközi múltja miatt határozottan élenjár. A külön elkészített disszeminációs terv és az erre a munkára külön felkért kolléga is jelzi, hogy az intézmény tisztában van a tanultak megosztásában rejlő lehetőségekkel és kötelezettségekkel is. A belső és külső disszemináció felosztása szerencsés, jó ötlet a szakmai ötlettár kialakítása, a szülői munkaközösségek, az Iskolaszék és Szülői Szervezet megszólítása, a helyi médiában való beszámolás (Zuglói Lapok, Zugló TV), valamint egy riportfilm készítése. Nem kifejtett ugyanakkor az „Intézményi forrásbank bővítése az új forrásanyagokkal” tevékenység. Az értékelés szintén alaposan és körültekintően megtervezett része a pályázatnak, melyért egy külön kolléga felel. Módszertanilag jó megközelítés az egyes szintek és szakaszok megkülönböztetése, valamint mindenképpen hasznos az értékelés céljainak tudatosítása is. Ez utóbbiakba pedig nem csak a pozitív, de a negatív tapasztalatok is beletartozhatnak. A stratégiai gondolkodás újabb jele, hogy a Europass mobilitási igazolványt, mint  minőségi követelményeket biztosító igazolást a pedagógusminősítésnél is felhasználják a továbbiakban. Jó ötlet továbbá a jelen mobilitások értékelési szakaszában a jövő évi tervezést is elkezdeni, vagyis előremutató javaslatokat megfogalmazni egy 2019. évi mobilitási pályázathoz. Javasolt ugyanakkor a jövőben konkrét mutatók és mérföldkövek előzetes meghatározása.  

Összegzés:

A pályázat összességében kiemelkedő stratégiai megközelítésű, alaposan megtervezett és szinte minden szempontra kiterjedően gondos munka eredménye. Az elvárt tanulási eredményeket kellő mélységben mutatják be a pályázatban, és azok összhangban vannak az intézmény igényeivel. Összességében a tervezett tevékenységek alkalmasnak látszanak az elvárt tanulási eredmények elérésére. Erősség az évről évre való tervezés és építkezés, a háttér és a szükségletek alapos ismerete, a tudatos tervezés, a pedagógiai gárda menedzsmentjének és motiválásának sikeressége, valamint a hatékony tudásmenedzsment.


Étkezéssel kapcsolatos ügyintézés :

Elektronikus úton e-mailben (etkezes@mezosuli.hu),

Személyes ügyintézésre csak indokolt esetben, előre egyeztetett időpontban tudunk lehetőséget biztosítani.


Étkezés lemondására minden nap 09:00 óráig a etkezes@mezosuli.hu e-mail címen van lehetőség (a később érkező bejelentést csak a beérkezést követő második napra tudjuk befogadni).

Közétkeztetéssel kapcsolatos kérdéseire a 06 1 872 9432-es telefonszámon, illetve az etkezes@zuglo.hu e-mail címen kaphat tájékoztatást. 


Az intézmény fenntartója és üzemeltetője:

kptk logo 250x104px

1149 Budapest, Mogyoródi út 21.
Tankerületi igazgató: dr. Házlinger György
Telefon: 795-8227
E-mail: kozeppest@kk.gov.hu
Web: www.kk.gov.hu/kozeppest


Közép-Pesti Képeslap

kepeslap


ZF logo


ZF logoKárolierasmuskerjsegits

Digitális
Gyermekvédelmi
Stratégia
(online gyermekvédelem)


Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Az Önkormányzat Képviselő Testülete 3/2017. (I.26.) határozatával döntött arról, hogy 2017.02.28-ával a Zuglói Intézménygazdálkodási Központot (ZIK) megszűnteti. Az étkezéssel kapcsolatos feladatokat továbbiakban Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Polgármesteri Hivatala látja el.

hatartalanul logo okoiskola   Erasmus.jpg