erasm2018

 

A pályázat adatai

Program                                       Erasmus+

Pályázati kategória                        Egyének tanulmányi célú mobilitása

Pályázati tevékenység                   Munkatársak mobilitása

Pályázattípus                                Köznevelési intézmények munkatársainak mobilitása

Felhívás                                        2019

Pályázati kör                                 1. beadási határidő

Beadási határidő                            01-06-2019 12:00:00

 

Projektazonosítók

A projekt címe                               Tanárakadémia IV - Mindenki iskolája

A projekt címe angolul                    Teachers'Academy IV - A School for All

A projekt kezdete                           01-06-2019

A projekt teljes időtartama              12 hónap

A projekt vége                                31-05-2020

A pályázó hivatalos neve                 Dr Mező Ferenc Általános Iskola

 

Mező Erasmus facebook oldal

https://www.facebook.com/mezo.erasmus.9?epa=SEARCH_BOX

 

Mobilitások bemutatása

Burányi Csilla:

https://tinyurl.hu/JeVq/

Csürke Gyöngyvér:

https://tinyurl.hu/YB87/

Gábriel Zsófia:

https://tinyurl.hu/1FfN/

Höchst Katalin és Kohut-Szecskó Gabriella:

https://tinyurl.hu/Ch87/

Kerepesi-Kovács Mónika:

https://tinyurl.hu/Aog0/

Németh Ágnes:

https://tinyurl.hu/T7yc/

Orosz Adrienn:

https://tinyurl.hu/HpVW/

Ottucsák Melinda:

https://tinyurl.hu/HErW/

Petres Margit és Németh Ágnes:

https://tinyurl.hu/6iVN/

Szabolcsné Sas Ágnes:

https://tinyurl.hu/huZg/

Szilvási Csaba József:

https://tinyurl.hu/ct3Y/

 

Projekt összefoglalása

Intézményünk negyedik alkalommal pályázott az Erasmus+KA1 projekt keretein belül. 700 diákkal a kerület legnagyobb létszámú iskolájaként.  A tanulók egy negyede valamilyen módon kiemelt figyelmet igényel, sajátos nevelési igényű, magatartási és beilleszkedési zavarral rendelkezők, Asperger szindrómás, autista.  Számos diák a magyart, mint idegen nyelvet tanulja, ők emiatt igényelnek külön figyelmet. Mivel intézményünk mindig nyitott volt az "átlagtól" valamilyen módon eltérő képességű diákok befogadására ez a pedagógusoktól is szemléletbeli és módszertani megújulást követel. Az elmúlt évek pályázatai is ezt a fajta szemléletet kívánták minél szélesebb körben terjeszteni. Jelen projektünkkel ennek kívántunk keretet biztosítani, mivel égetően fontos a kívánalmaknak megfelelően egy szemléletében nyitott, megújulásra törekvő tanári hátteret biztosítani. A változásokat, amelyek társadalmi szinten egyre erőteljesebben és felgyorsulva érzékelhetők, csak naprakész módszertani és szakmai tudással felvértezett pedagógus háttérrel lehet eredményesen követni. Diákjaink rendkívül heterogén összetétele és tanulási képessége miatt is egyre nagyobb szükségét éreztük annak, hogy tanáraink minél szélesebb módszertani skálával rendelkezzenek.

A projektbe minél több résztvevőt szerettünk volna bevonni, elsőként pályázókat, valamint az előző pályázatokon részt vevőket is.    A nyelvi képzésen résztvevők számára fontos volt, hogy az egyre nagyobb létszámban megjelenő - a magyart, mint idegen nyelvet tanuló diákokkal és szüleikkel való kommunikáció során az angol nyelvet hatékonyan tudják használni. A módszertani képzésen résztvevők célja az volt, hogy az inkluzív oktatás elemeit, lehetőségeit tanulmányozzák, annak elmélet-gyakorlati aspektusait nemzetközi környezetben megismerjék és tapasztalatcserére nyíljon lehetőségük. Fontosnak tartottuk, hogy a tanári eszköztár bővítésére alkalmas, minél gyakorlatiasabb módszerekkel ismerkedjenek meg a résztvevők, amiket a tanítási gyakorlatukba be tudnak építeni, illetve a disszeminációs tevékenységben széles körben terjeszteni. A projekt célkitűzését meghatározva szem előtt tartottuk az elmúlt év képzési eredményeit és fontosnak tartottuk, hogy azon szakmai prioritások mentén haladjunk, ami jól szolgálja az intézmény megújulását és a gyakorlatias tudást nyújtó, kompetencia alapú oktatás megerősödését is.

A projektben 12 fő vett részt, szinte a teljes munkatársi spektrumot lefedve. A projektpartnerek száma és köre meglehetősen változatos volt.  6 különböző képző intézmény kurzusain vettek részt a pályázók, 6 különböző országban. A tevékenységcsoportok eltérőek voltak. A nyelvi kurzusokon a nyelvi készségek gyakorlatias fejlesztése történt, a pedagógiai igényeknek és környezetnek megfelelően.  Az IKT kurzusokon a résztvevők megismerkedtek a modern módszertan és a digitális technológia összekapcsolódásának lehetőségeivel.  A különböző egyéb módszertani kurzusokon azok tematikájának megfelelően kaptak képzést a résztvevők. Így az interkulturális kommunikáció, a szociális készségek fejlesztése a több nemzetiségű összetételű osztályokban, a pozitív szemléletű nevelés, szemléletformálás, a "mindfulness" technika megismerésén keresztül, a gamifikáció, mint inspiratív tanulási módszertan,a bábok használata és jelentősége az oktatásban,  a pozitív gondolkodás, kommunikáció tudatos használata az oktatás minden szintjére és résztvevőjére kiterjesztve, az egyéni, speciális igényű tanulók bevonása, aktivizálása a nem hagyományos módszertani elemek segítségével a tanulási folyamatba - mind része volt a kurzusokon megvalósított tevékenységeknek.

A kurzus minden résztvevője arról számolt be, hogy eredményesnek és inspirálónak tartotta az egyes képzéseket. Az egyéni beszámolók, az elégedettségi mérések is azt mutatták, hogy a pályázók elvárásai és az adott kurzusok képzései összhangban voltak. Az interkulturális kompetenciáik fejlődtek. A nyelvi képzésen résztvevők az előzetes és követő nyelvi mérésének összehasonlított eredményei fejlődést mutattak. A módszertani képzések által a pedagógiai munka színvonala emelkedett. Kapcsolatok születtek a résztvevők között, nemzetközi és hazai viszonylatban is. A kapcsolatok bővítésére, a disszeminációs időszakban gyakorlati lehetőség nem adódott, ennek egyik oka a fennálló járványhelyzet volt.  A képzések interkulturális jellegből adódóan minden résztvevő nyelvi kompetenciái, pedagógiai, módszertani készségei is jelentősen javultak. Ezeket az eredményeket a napi gyakorlati oktatási folyamatban is megtapasztalhattuk, illetve az intézményi és intézményi körön túlmutató disszeminációs alkalmakon is lehetőség nyílt a kapott ismeretek, jó gyakorlatok bemutatására, tudásmegosztásra. A projekt a tervezett célját elérte, az eredmények, a hasznosulások, mind egyéni, mind intézményi szinten megfeleltek az elvárásoknak.

 

Summary

Our school has submitted Erasmus+ KA1 project for the fourth time as the largest primary school with 700 students in the educational district. Quarter of the students have special needs in plenty of fields such as SEN, asperger syndrome or autism. Several students learn Hungarian as a foreign language and so they need special attention. Our school constantly opened for the inclusion of students different from „the average”, teachers need to be renewed in methodology and in points of views. The projects of recent years were to spread this belief. With the present project we wanted to provide a frame for it because there is great need for a background including open-minded and renewing teachers. The changes, felt deeper and quicker in the society, can only be followed by teachers owning up to date methodological knowledge. We also felt the ugre to make our teachers have a wider scale of methods.

We wanted to involve more participants in the project, newcomers and participants of previous project sas well. For those who took part in language courses using English language while communicating with students of Hungarian as a second language and their parents was very important. The aim of participants of methodology courses was to get acquainted with the terms and elements of inculsive education besides getting to know its theoretical and practical aspects in an international environment while having the chance for changing experience. We found it important that the participants acquire methods suitable for widening teachers’ tools and can be applied in teaching progresses along with being appropriate for spreading in a bigger circle during dissemination. Defining the aim of the project we kept in mind the results of the previous years and found it important to follow the professional priorities that serve the reformation of our school and strengthen the competence based education that provides students for practical knowledge.

Twelve teachers took part in the project covering the whole scale of educators. The number of partners along with their sources was varied. Our colleagues attended to six different institutions in six different countries. There was a various circle of activities. Practical development of language skills concerning educational needs and environments was tha task of language courses. Participants of IT courses got acquainted with the possibilities of connecting modern methods to digital technology. In other methodology courses participants got trained according to the course descriptions. Various activities such as intercultural communication, development of social skills in international classes , positive education, developing awareness, acknowledging mindfulness, gamification as an inspiring learning method, importance of using puppets in education, positive thinking, conscious use of communication on all levels and for all participants of education, involving and activating students with special educational needs using non-traditional methods were implemented.

All the participants reported the courses as fruitful and inspiring. Individual reports and satisfaction surveys showed that the participants’ needs and the courses corresponded. Their intercultural competences developed. The preliminary and the follower language tests of participants of language courses show improvement. The quality of education rose as a result of methodology courses. Connections evolved on a national and an international scale as well. There was no opportunity for the expansion of connections during the period of dissemination dew to the pandemic situation. Language competences and methodological awareness were improved by all the participants thanks to the intercultural courses. These results could be experienced, shared and acquired in everyday education and during dissemination events in our school and beyond. The project reached its planned aim, the results met the requirements on the level of the individual and the school as well.


Étkezéssel kapcsolatos ügyintézés :

Elektronikus úton e-mailben (etkezes@mezosuli.hu),

Személyes ügyintézésre csak indokolt esetben, előre egyeztetett időpontban tudunk lehetőséget biztosítani.


Étkezés lemondására minden nap 09:00 óráig a etkezes@mezosuli.hu e-mail címen van lehetőség (a később érkező bejelentést csak a beérkezést követő második napra tudjuk befogadni).

Közétkeztetéssel kapcsolatos kérdéseire a 06 1 872 9432-es telefonszámon, illetve az etkezes@zuglo.hu e-mail címen kaphat tájékoztatást. 


Az intézmény fenntartója és üzemeltetője:

kptk logo 250x104px

1149 Budapest, Mogyoródi út 21.
Tankerületi igazgató: dr. Házlinger György
Telefon: 795-8227
E-mail: kozeppest@kk.gov.hu
Web: www.kk.gov.hu/kozeppest


Közép-Pesti Képeslap

kepeslap


ZF logo


ZF logoKárolierasmuskerjsegits

Digitális
Gyermekvédelmi
Stratégia
(online gyermekvédelem)


Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Az Önkormányzat Képviselő Testülete 3/2017. (I.26.) határozatával döntött arról, hogy 2017.02.28-ával a Zuglói Intézménygazdálkodási Központot (ZIK) megszűnteti. Az étkezéssel kapcsolatos feladatokat továbbiakban Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Polgármesteri Hivatala látja el.

hatartalanul logo okoiskola   Erasmus.jpg